Elasticita poptávky | Cena Křížový příjem

Naposledy aktualizováno 10. září 2022 v 02:35

Pojem elasticita poptávky se týká stupně reakce poptávky po statku na změnu jeho determinantů. Elasticita poptávky

Co je Elasticita

Elasticita se vztahuje k poměru relativní změny v závislé proměnné k relativní změně v nezávislé proměnné, tj. elasticita je relativní změna v závislé proměnné dělená relativní změnou v nezávisle proměnné.

Elasticita poptávky

Elasticita poptávky se u různých komodit liší. U stejné komodity se elasticita poptávky liší člověk od člověka. Analýza elasticity poptávky se neomezuje pouze na cenovou elasticitu, důležité je také porozumět důchodové elasticitě poptávky a křížové elasticitě poptávky. Elasticita poptávky

Typy elasticity poptávky

Elasticita poptávky je hlavně tří typů:

 • Cenová elasticita poptávky
 • Křížová cenová elasticita poptávky
 • Příjmová elasticita poptávky

Cenová elasticita poptávky

Cenová elasticita poptávky se týká reakce poptávky na změnu ceny komodity. Lze poznamenat, že cenová elasticita poptávky má záporné znaménko kvůli negativnímu vztahu mezi cenou a poptávkou. Zde je vzorec cenové elasticity poptávky.

Vzorec pro výpočet cenové elasticity je:

Ed = změna požadovaného množství / změna ceny

Cenová elasticita poptávkového vzorce.

Existuje pět typů cenové elasticity poptávky v závislosti na velikosti reakce poptávky na změnu ceny:

 • Dokonale elastická poptávka
 • Dokonale nepružná poptávka
 • Relativně elastická poptávka
 • Relativně nepružná poptávka
 • Jednotná elastická poptávka

Dokonale elastická poptávka: Poptávka je prý dokonale elastická, když velmi nevýznamná změna ceny vede k nekonečné změně poptávaného množství. Velmi malý pokles ceny způsobuje nekonečný růst poptávky.

 • (Ed = nekonečno)
Více  Elasticita nabídky | Cenové typy | Vzorec

Stejně tak velmi nevýznamný nárůst ceny snižuje poptávku na nulu. Tento případ je teoretický, který nelze v reálném životě nalézt. Křivka poptávky je v takové situaci rovnoběžná s osou X. Numericky se říká, že elasticita poptávky je rovna nekonečnu.

Dokonale neelastický požadavek: Poptávka je prý dokonale neelastická, když změna ceny nevyvolává žádnou změnu v poptávaném množství zboží. V takovém případě zůstává poptávané množství konstantní bez ohledu na změnu ceny.

 • (Ed = 0)

Požadovaná částka zcela nereaguje na změnu ceny. Křivka poptávky je v takové situaci rovnoběžná s osou Y. Numericky se říká, že elasticita poptávky je rovna nule.

Relativně elastická poptávka: Poptávka je relativně elastičtější, když menší změna ceny způsobí větší změnu poptávaného množství. V takovém případě úměrná změna ceny komodity způsobí více než úměrnou změnu poptávaného množství.

 • (Ed> 1)

Například: Pokud se cena změní o 10 %, změní se poptávané množství komodity o více než 10 %. Křivka poptávky je v takové situaci relativně plošší. Numericky se říká, že elasticita poptávky je větší než 1.

Relativně nepružná poptávka: Je to situace, kdy větší změna ceny vede k menší změně poptávaného množství. Poptávka je považována za relativně nepružnou, když úměrná změna ceny komodity způsobí menší než úměrnou změnu poptávaného množství.

 • (Ed< 1)

Například: Pokud se cena změní o 20 %, změní se požadované množství o méně než 20 %. Křivka poptávky je v takovém případě poměrně strmější. Numericky se říká, že elasticita poptávky je menší než 1.

Jednotná elastická poptávka: Poptávka je považována za jednotně elastickou, když změna ceny vede k přesně stejné procentuální změně v poptávaném množství komodity. V takové situaci je procentní změna ceny i poptávaného množství stejná.

 • (Ed = 1)
Více  Elasticita nabídky | Cenové typy | Vzorec

Například: Pokud cena klesne o 25 %, poptávané množství také vzroste o 25 %. Má tvar pravoúhlé hyperboly. Numericky se říká, že elasticita poptávky je rovna 1.

Elasticita typů poptávky Cena Křížový příjem
Elasticita typů poptávky Cena Křížový příjem

Křížová cenová elasticita poptávky

Změna poptávky po statku x v reakci na změnu ceny statku y se nazývá „křížová cenová elasticita poptávky“. Zde je vzorec křížové cenové elasticity poptávky. Jeho míra je

Ed = změna v požadovaném množství zboží X / změna ceny zboží Y

Křížová cenová elasticita poptávkového vzorce

 • Křížová cenová elasticita může být nekonečná nebo nulová.
 • Křížová cenová elasticita je v případě dokonalých substitutů kladné nekonečno.
 • Křížová cenová elasticita je pozitivní, pokud změna ceny statku Y způsobí změnu poptávaného množství statku X ve stejném směru. To je vždy případ zboží, které je náhražkou.
 • Křížová cenová elasticita je negativní, pokud změna ceny statku Y způsobí změnu poptávaného množství statku X v opačném směru. Je tomu tak vždy u zboží, které se navzájem doplňují.
 • Křížová cenová elasticita je nulová, pokud změna ceny statku Y neovlivní poptávané množství statku X. Jinými slovy, v případě statků, které spolu nesouvisí, je křížová elasticita poptávky nulová.

Křížová cenová elasticita poptávky konec.

Příjmová elasticita poptávky

Příjmová elasticita poptávky Podle Stoniera a Hague: „Příjmová elasticita poptávky ukazuje způsob, jakým se spotřebitelův nákup jakéhokoli zboží mění v důsledku změny jeho příjmu.“

Více  Elasticita nabídky | Cenové typy | Vzorec

Příjmová elasticita poptávky ukazuje reakci spotřebitele na nákup konkrétní komodity na změnu jeho příjmu. Důchodová elasticita poptávky znamená poměr procentuální změny poptávaného množství k procentuální změně příjmu. zde je vzorec Elasticity of Demand příjmu

Vzorec příjmové elasticity poptávky.

Ey = Procentuální změna v množství požadovaného zboží X / Procentuální změna v reálném příjmu spotřebitele


Příjmová elasticita poptávky je pozoruhodná, že známka příjmové elasticity poptávky souvisí s povahou daného statku.

Běžné zboží: Normální zboží má kladnou důchodovou elasticitu poptávky, takže s rostoucím příjmem spotřebitelů roste i poptávka.

Normální potřeby mají příjmovou elasticitu poptávky mezi 0 a 1. Pokud se například příjem zvýší o 10 % a poptávka po čerstvém ovoci se zvýší o 4 %, pak je příjmová elasticita +0.4. Poptávka roste méně než úměrně příjmům.

Luxusní zboží má důchodovou elasticitu poptávky větší než 1, Ed>1.i Poptávka roste o více než procentní změnu v důchodu. Například 8% nárůst příjmů může vést k 16% nárůstu poptávky po jídlech v restauracích. Příjmová elasticita poptávky je v tomto příkladu +2. Poptávka je vysoká
citlivé na změny příjmů.

Podřadné zboží: Nižší zboží má negativní důchodovou elasticitu poptávky. S rostoucím příjmem klesá poptávka. Například s rostoucími příjmy stoupá poptávka po kvalitnějších obilovinách proti nekvalitním levným obilovinám.

❤️ SDÍLET❤️

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

❤️ SDÍLET❤️
❤️ SDÍLET❤️
Přejděte na začátek